Kurumsal :
HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Firmam?z endüstriyel kurulu?larda ihtiyaç duyulan elektronik Ölçü, Kay?t, Kontrol cihazlar? ve bu cihazlarla kullan?lan sensörlerin sat??lar?na, sonras?nda teknik destek vermek üzere faaliyetlerine ba?lam??t?r. Bu sensörler bas?nç, s?cakl?k, seviye, ak?? sensörleri ile kompanzasyon kablolar?, fotosel, endüktif –kapasitif switch, ultrasonik sensörlerden olu?maktad?r. Sunmu? oldu?umuz ürün çe?itlerimiz ve hizmetlerimiz tekstil, g?da, ilaç, cam, otomotiv, kimya, demir-çelik, makine imalat?, enerji ve di?er sektörlerde otomasyon ve proses kontrol malzemeleri olarak kullan?lmaktad?r. Geli?en teknoloji, enerji ihtiyaçlar?n?n artmas? ve enerjinin pahal?la?mas?, hammadde maliyetlerinin yükselmesi, firmalar? verimi artt?rmaya yönelik aray??lara itmi?tir. Genel fiziksel de?i?kenler, verim için temel faktörlerdir. Bu ba?lamda firmam?z kaliteli ürünlerin sat??? ve sonras?nda servis deste?i ile profesyonel çözüm orta??d?r. Günümüzde kalite, mü?teri odakl?l???n?n temel faktörlerinden bir tanesidir. Üretim sistemlerinin yüksek verimlilik ve kalite ilkeleri do?rultusunda etken yönetimi ise ancak Endüstriyel Otomasyon ile sa?lanabilmektedir. Endüstriyel Otomasyon, kurulu?lara teknolojinin sundu?u olanaklardan en üst düzeyde yararlanma, h?zl?, kaliteli ve ça?da? üretim ortam?na sahip olma f?rsat? vermektedir. Deneyimlerimizi sürekli olarak en son teknoloji ve yeniliklerle besliyor, kurulu? gereksinimlerinizin analizinden projelendirilmesine, sistem, yaz?l?m ve tasar?m?ndan üretim ve montaj?na kadar her a?amas?nda size özel çözümler üretiyoruz. Vizyonunuzu gerçe?e dönü?türmek, rekabet gücünüzü sürekli k?lmak için farkl? çözümler ar?yorsan?z, güler yüzlü ve samimi personelleri ile deneyim ve bilgi birikimimizle sizinleyiz.

Hedefimiz, geli?en teknoloji ile orant?l? mü?teri taleplerini alternatifler sunarak kar??lamakt?r.

 

Misyonumuz... "Mü?terilerimize, üretim ve endüstriyel otomasyon alan?nda, yeni teknolojileri, bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak, uluslararas? standartlarda kaliteli ürün ve hizmet sunmak, çözüm ortakl???m?z? güçlü ve sürekli k?lmakt?r.

 

Vizyonumuz... "Mü?terilerimizin gereksinimlerine uygun bilgi birikimi, deneyimleri, gelece?in teknolojisini kullanan kat?l?mc? insan kayna??, etkin sat?? sonras? hizmeti, güvenilirli?i, yarat?c? tasar?mlar? ve özgün çözümleri ile uluslar aras? alanda bir dünya ?irketi olmakt?r.

軥RETS幊 KARGO

500? 鄇ER? ALI?VER??LERDE

KOLAY 嫀DE

%100 M?TER? MEMNUN?YET?

G郹ENL ALI滍ER棰

G郹ENL? ALI?VER??